Gallery

POSTAVITEV RAZSTAVE (EXHIBITION SETUP) MUNDUS VADIT RETRO

POSTAVITEV RAZSTAVE (EXHIBITION SETUP) MUNDUS VADIT RETRO

14.11.2014 OTVORITEV (Opening) MUNDUS VADIT RETRO

14.11.2014 OTVORITEV (Opening) MUNDUS VADIT RETRO

PRIPRAVE (Preparation) MUNDUS VADIT RETRO

PRIPRAVE (Preparation) MUNDUS VADIT RETRO

12. 11. 2014 Novinarska konferenca (Press Conference) MUNDUS VADIT RETRO

12. 11. 2014 Press Conference MUNDUS VADIT RETRO

Video MUNDUS VADIT RETRO